/Regulamin

Warunki Umowy Ramowej Pożyczki

§ 1. Przedmiot Umowy

1.1. Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki Pożyczkodawca będzie udzielał Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych (“Pożyczki”) w sposób i na warunkach określonych poniżej.

1.2. Pożyczki nie mają określonego przeznaczenia. Pożyczki udzielane są Pożyczkobiorcy na dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Pożyczkobiorcę.

1.3. Niniejsza Umowa stanowi Umowę Ramową Pożyczki, zawartą z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, na podstawie której Pożyczkodawca będzie udzielał Pożyczkobiorcy kolejnych pożyczek, na wniosek Pożyczkobiorcy. Warunki kolejnych umów pożyczek będą potwierdzane Pożyczkobiorcy na piśmie lub przesyłane mu drogą elektroniczną (na trwałym nośniku).

1.4. Umowa ramowa jest umową pożyczki na czas nieokreślony.

§ 2. Warunki pożyczki

2.1. Pożyczki są udzielane w kwotach od 1 500 zł do 20 000 zł w pełnych złotych.

2.2. Bieg okresu pożyczki rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym po dacie przekazania pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

2.3. Wypłata kwoty Pożyczki nastąpi w czasie jednego dnia od dnia podpisania umowy pożyczki.

2.4. Pożyczki są udzielane na okres od 6 do 48 miesięcy określonych w harmonogramie spłaty wraz z należnymi Pożyczkodawcy odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami. Spłata będzie następowała w równych, miesięcznych ratach (kwota Pożyczki wraz z prowizją i odsetkami, z tym że pierwsza rata może się różnić wysokością od pozostałych rat) w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat, który stanowi integralną część umowy.

2.5. Maksymalna kwota każdej pożyczki jest uzależniona od: a) liczby spłaconych pożyczek, b) terminowości spłaty pożyczek, c) określonej zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

2.6. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wnioskowanej kwoty pierwszej Pożyczki oraz kolejnych Pożyczek oraz do zaoferowania wnioskodawcy mniejszej kwoty od pierwotnie wnioskowanej. Udzielenie Pożyczki w zmienionej kwocie jest uzależnione od przyjęcia przez Pożyczkobiorcę zmienionej Umowy Pożyczki.

2.7. Pożyczki są udzielane wyłącznie osobom fizycznym na stałe zameldowanym w Polsce, posiadającym stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

2.8. Prawem właściwym dla wszystkich pożyczek udzielanych przez Monedo Polska Sp. z o.o. jest prawo polskie.

2.9. Przy obliczaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania Pożyczkodawca bierze pod uwagę następujące założenia: a. Umowa Pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta; b. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią w terminie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy; c. stopa oprocentowania pozostaje niezmienna w trakcie obowiązywania Umowy; d. odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni (tj. 365/12), bez względu na to, czy przypada w roku przestępnym, czy nie; e. datą początkową będzie data pierwszej wypłaty Pożyczki; f. wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

§ 3. Wniosek pożyczkowy

3.1. Pożyczkobiorca może wnioskować o pierwszą pożyczkę, rejestrując się i tworząc konto użytkownika na stronie internetowej www.monedo.pl/. Podczas rejestracji Pożyczkobiorca musi podać następujące informacje: nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zameldowania), adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego, określenie kwot i źródeł wszystkich dochodów, okres zatrudnienia, dane dotyczące miejsca pracy i zawodu, łączną kwotę miesięcznych obciążeń z tytułu pozostałych pożyczek/kredytów spłacanych przez Pożyczkobiorcę, informacje adresowe i kontaktowe pracodawcy oraz numer rachunku bankowego Pożyczkobiorcy (IBAN).

3.2. Pożyczkobiorca może wnioskować o kolejne pożyczki w drodze
a) złożenia wniosku online za pośrednictwem strony internetowej www.monedo.pl/

3.3. W czasie korzystania z aplikacji KontoConnect następuje krótki czas bezpłatnego połączenia z rachunkiem bankowym Kredytobiorcy za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL. Pozytywna weryfikacja przez system danych podanych przez Pożyczkobiorcę pozwala na niezwłoczne przekazanie pieniędzy. Podczas połączenia z kontem Pożyczkobiorcy nie dochodzi do zapisu żadnych danych. Aplikacja jedynie porównuje dane rejestracyjne Pożyczkobiorcy z danymi podanymi przy logowaniu do konta bankowego.

3.4. Pożyczkodawca
a) udzieli Pożyczkobiorcy rzetelnych informacji zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim podczas składania wniosku i na etapie wykonywania Umowy Ramowej Pożyczki,
b) poinformuje Pożyczkobiorcę o decyzji w zakresie § 3.1,
c) w przypadku odrzucenia wniosku o pożyczkę poinformuje Pożyczkobiorcę bezzwłocznie i nieodpłatnie o wynikach weryfikacji oraz szczegółach bazy danych użytej podczas weryfikacji,
d) poinformuje Pożyczkobiorcę o proponowanych zmianach w zakresie niniejszych postanowień Umowy Ramowej Pożyczki,
e) będzie przestrzegał postanowień Umowy Ramowej Pożyczki, f) będzie chronić dane klienta zgodnie z polityką ochrony danych osobowych.

3.5. Pożyczkobiorca
a) oświadcza, że zapoznał się i rozumie postanowienia Umowy Ramowej Pożyczki oraz że zgadza się z wszystkimi opisanymi w niej postanowieniami,
b) oświadcza, że ma ukończone co najmniej 18 lat, posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a także polski numer ewidencyjny (PESEL) oraz polski dowód osobisty,
c) oświadcza, że wszelkie przedłożone informacje osobowe są poprawne i zgodne z prawdą,
d) oświadcza, że występuje we własnym imieniu,
e) jest zobowiązany do aktualizacji wszelkich przekazanych danych, w tym poinformowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach adresu i/lub adresu do korespondencji, zmianie numeru rachunku bankowego, numeru telefonu oraz innych przekazanych danych osobowych,
f) Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o Pożyczkę, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanych na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany przez Pożyczkobiorcę w formularzu rejestracji.
g) Po otrzymaniu wspomnianych dokumentów Pożyczkobiorca wyraża zgodę na zawarcie Umowy Pożyczki, wprowadzając kod sms, który został wysłany do niego przez Pożyczkodawcę. Następnie będzie on zobowiązany do wydrukowania Umowy Pożyczki, podpisania jednego jej egzemplarza i odesłania na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Nie odesłanie Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, a także odesłanie jej do Pożyczkodawcy bez podpisu nie jest podstawą do stwierdzenia, że Pożyczka nie została udzielona.
h) Pożyczkobiorca, składając wniosek o Pożyczkę, upoważnia Pożyczkodawcę do żądania i pozyskania od: Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. informacji gospodarczej na temat swych obecnych oraz wcześniejszych zobowiązań finansowych, w tym informacji uzyskanych z Biura Informacji Kredytowej oraz od Związku Banków Polskich. Jednocześnie Pożyczkobiorca, składając wniosek o Pożyczkę, udziela upoważnienia Biuru Informacji Kredytowej w Warszawie oraz Związkowi Banków Polskich w Warszawie do przekazania biuru informacji gospodarczej zasobów informacyjnych posiadanych przez te instytucje, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat swego zadłużenia wobec banków oraz instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu Pożyczkobiorcy, a także o posługiwaniu się fałszywymi dokumentami w związku z wcześniejszymi działaniami dłużnika.

3.6. Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania na wniosek bezpłatnego harmonogramu oraz projektu umowy ramowej pożyczki, jeżeli w ocenie Pożyczkodawcy spełnia on warunki do udzielenia mu pożyczki przez tego Pożyczkodawcę. Projekt umowy powinien zawierać dane konsumenta, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim oraz wszystkie warunki, na których pożyczka mogłaby zostać udzielona.

3.7. Po zaakceptowaniu każdego wniosku Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, Pożyczkodawca prześle Formularz Informacyjny dotyczący każdej pożyczki, który będzie integralną częścią niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki.

3.8. Pożyczkobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność przedłożonych danych osobowych, w tym za informacje dotyczące między innymi rachunku bankowego, okresu pożyczki, kwoty pożyczki, danych kontaktowych.

3.9. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji od wnioskodawcy, jakie uzna on za niezbędne celem potwierdzenia tożsamości lub wysokości dochodów wnioskodawcy, w tym kopii dokumentów potwierdzających tożsamość oraz wysokość dochodów wnioskodawcy.

§ 4. Koszt udzielenia Pożyczki

4.1. Stopa oprocentowania każdej udzielonej przez Pożyczkodawcę Pożyczki wynosi 10% (maksymalna umowna stopa oprocentowania) w skali roku. Maksymalną umowna stopę oprocentowania ustala się zgodnie z art. 359 § 21 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zgodnie z § 4.3. oraz § 5.5 Umowy ramowej pożyczki, zaś z tytułu udzielenia i wypłaty Pożyczki nalicza się prowizję od kwoty wypłaconej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę. Zmiana stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego skutkuje zmianą maksymalnej umownej stopy oprocentowania: a) podwyższenie stopy referencyjnej powoduje wzrost maksymalnej umownej stopy oprocentowania b) obniżenie stopy referencyjnej powoduje zmniejszenie maksymalnej umownej stopy oprocentowania.

Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o każdorazowej zmianie stopy referencyjnej, przesyłając pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę pismo na trwałym nośniku informujące o wysokości maksymalnej umownej stopy oprocentowania.

4.2. W przypadku gdy Pożyczkobiorca skorzysta z prawa do odstąpienia, o którym mowa w §6 Umowy Pożyczki Monedo, Pożyczkodawca naliczy odsetki od kwoty pożyczki, od dnia otrzymania pożyczki do dnia rzeczywistej spłaty pożyczki.

4.3. Za udzielenie i wypłatę Pożyczki naliczana jest prowizja od kwoty środków pieniężnych wypłaconych przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy. Spłata Pożyczki obejmuje: a) całkowitą kwotę Pożyczki, b) prowizję rozliczaną w miesięcznych okresach rozliczeniowych w wysokości oraz terminach spłaty wynikających z Harmonogramu. Wysokość prowizji jest uzależniona od uzyskanego scoringu i oceny ryzyka Pożyczkodawcy. O wyniku analizy, tj. wysokości prowizji, Pożyczkobiorca zostanie poinformowany przed ostatecznym złożeniem wniosku o udzielenie Pożyczki. c) odsetki w wysokości wskazanej w pkt 4.1. powyżej.

4.4. Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a) jest mu znane oraz wyjaśnione przez Pożyczkodawcę ryzyko zmiany stopy procentowej, polegającej na tym, że w przypadku wzrostu stopy procentowej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki i wzrośnie wówczas wysokość raty kapitałowo-odsetkowej,
b) jest świadomy ponoszenia przez siebie ryzyka wzrostu oprocentowania i je akceptuje.

4.5. Przed udzieleniem pierwszej, jak i każdej kolejnej pożyczki Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny zawierający informacje na temat kwoty udzielanej pożyczki, wysokości oprocentowania, całkowitej kwoty spłaty oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania obliczonej na czas udzielenia każdej pożyczki wraz z wszelkimi założeniami przyjętymi przy wyliczaniu tej stopy, wszelkich dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem pożyczki, a także kwotę, liczbę oraz częstotliwość spłat, jakich Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonać.

4.6. Pożyczkobiorca nieodpłatnie zweryfikuje swój rachunek bankowy przy użyciu aplikacji KontoConnect.

4.7. Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania na żądanie i nieodpłatnie przez cały okres pierwszej i każdej kolejnej umowy pożyczki zawartej na podstawie Umowy Ramowej Pożyczki harmonogramu spłat określającego kwoty należności, a także okresy i warunki dotyczące płatności tych kwot.

4.8. Pożyczkodawca zastrzega w Umowie prowizję za spłatę pożyczki przed terminem, wyłącznie pod warunkiem że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania pożyczki jest stała, a kwota spłacanej w okresie dwunastu kolejnych miesięcy pożyczki jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty pożyczki. Taka prowizja nie może przekroczyć 1% kwoty wcześniej spłaconej pożyczki w przedziale czasowym pomiędzy wcześniejszą spłatą oraz uzgodnionym rozwiązaniem Umowy Pożyczki przekraczającym jeden rok. Jeżeli ten okres nie przekracza roku, rekompensata nie może przekroczyć 0,5 % kwoty wcześniej spłaconej Pożyczki. W przypadku pożyczek nie spełniających powyższych warunków, Pożyczkodawca nie pobiera prowizji za spłatę pożyczki przed terminem.

§ 5. Spłata i zwłoka w spłacie pożyczki

5.1. Pożyczkobiorca spłaca na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, z uwzględnieniem terminów spłaty rat wskazanych w Harmonogramie. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w dowolnym czasie przed lub w dniu upływu terminu określanym każdorazowo przed udzieleniem każdej pożyczki.

5.2. Pożyczkobiorca ma prawo dokonać przedterminowej spłaty swojego zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki. W przypadku przedterminowej spłaty całej kwoty Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do obniżenia całkowitego kosztu pożyczki o wartość oprocentowania pożyczki i kosztów dla skróconego okresu obowiązywania umowy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed przedterminową spłatą. Z obniżenia wyłączona jest całkowita kwota pożyczki (kapitał pożyczki). W przypadku częściowej wcześniejszej spłaty i nadpłaty bez jasnej instrukcji lub wskazania, że Pożyczkobiorca chciałby skorzystać ze swojego prawa do wcześniejszej spłaty, nadpłaty zostaną uznane za spłatę następnej raty według planu ratalnego ustalonego w Umowie.

5.3. Spłata pożyczki będzie dokonywana poprzez zakładkę Moje Konto na stronie internetowej lub bezpośrednio na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. W tytule należy wpisać numer pożyczki oraz swoje imię i nazwisko.

5.4. Niezwrócenie całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i z dodatkowymi kosztami w terminie może spowodować przekazanie zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu zadłużenia do agencji windykacyjnej lub podjęcie działań sądowych wobec Pożyczkobiorcy po 7 dniach od pierwszego bezskutecznego wezwania do zapłaty skutecznie doręczonego Pożyczkobiorcy.

5.5. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek związanych z nieterminową płatnością w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie 14% w skali roku, określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie ustalana jest zgodnie z art. 481 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie. Zmiana stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powoduje zmianę wysokości odsetek za opóźnienie: a) wzrost stopy referencyjnej powoduje wzrost odsetek maksymalnych za opóźnienie, b) spadek stopy referencyjnej powoduje spadek odsetek maksymalnych za opóźnienie. Wskazana powyżej zmiana oprocentowania nie powoduje zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o każdorazowej zmianie stopy referencyjnej, przesyłając pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę pismo na trwałym nośniku informujące o wysokości maksymalnej umownej stopy oprocentowania

5.6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Pożyczkodawca ma prawo do dostarczenia informacji na temat zobowiązań Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej wymienionych w § 3.5.h), jeżeli łączna kwota wymagalnych roszczeń wynosi co najmniej 200 zł i jeżeli roszczenie to jest wymagalne od co najmniej 30 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej (z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura) – skutecznie doręczonego do rąk własnych lub listem poleconym.

5.7. Niespłaconą w terminie ratę pożyczki od dnia następnego traktuje się jako zadłużenie przeterminowane, a sam Pożyczkobiorca znajduje się od tego momentu w zwłoce. W razie powstania zaległości w spłacie pożyczki spowodowanych brakiem spłaty rat lub spłaty w kwotach niższych niż określono w harmonogramie Pożyczkodawca naliczy odsetki karne stosownie do treści pkt 5.5 powyżej.

5.8. Wszelkie roszczenia Pożyczkodawcy przeciwko Pożyczkobiorcy pokrywane są w następującej kolejności:

5.9. a. kapitał najstarszej zaległej raty, b. oprocentowanie najstarszej zaległej raty, c. odsetki za opóźnienie od najstarszej zaległej raty, d. prowizja od najstarszej zaległej raty, e. kapitał kolejnej zaległej raty, f. oprocentowanie kolejnej zaległej raty, g. odsetki za opóźnienie od kolejnej zaległej raty, h. prowizja od kolejnej zaległej raty, i. pozostałe należności.

§ 6. Odstąpienie od umowy oraz prawo do rozwiązania umowy

6.1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od pierwszej i każdej kolejnej umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, to jest od dnia przekazania pożyczki na rachunek Pożyczkobiorcy albo od dnia dostarczenia przez Pożyczkodawcę wszystkich elementów wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim.

6.2. Termin odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany przez Pożyczkodawcę adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania tego terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.3. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek maksymalnych, zgodnie z § 4.2 Umowy Ramowej Pożyczki.

6.4. Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie Pożyczkodawcy kwotę udostępnionej pożyczki wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę.

6.5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu będzie przesłany do Pożyczkobiorcy przy zawarciu Umowy Pożyczki.

6.6. Pożyczkobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, po przesłaniu wypowiedzenia w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynach rozwiązania umowy w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.

6.7. W oświadczeniu, w celu skorzystania z prawa do rozwiązania niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki, Pożyczkobiorca winien uwzględnić następujące informacje:
a) nazwisko Pożyczkobiorcy,
b) adres zamieszkania i zameldowania Pożyczkobiorcy,
c) numer i serię dowodu osobistego,
d) osobisty numer ewidencyjny (PESEL),
e) zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy oraz przedterminowej spłacie pożyczki,
f) datę i miejsce oświadczenia,
g) podpis Pożyczkobiorcy.

6.8. Nieotrzymanie przez Pożyczkobiorcę informacji (wezwania) o powstaniu należności przeterminowanych w każdym przypadku nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku regulowania zobowiązań wobec Pożyczkodawcy.

6.9. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami pożyczki.

6.10. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca uprawniony jest do postawienia Pożyczki w stan wymagalności po spełnieniu następujących warunków:
a) W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie dwóch pełnych rat Pożyczki Pożyczkodawca wyśle Pożyczkobiorcy monit na trwałym nośniku wzywający Pożyczkobiorcę do wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wysłania monitu oraz wskazujący niewykonane przez Pożyczkobiorcę zobowiązanie. Monit, o którym mowa powyżej, wskazywać będzie kwotę wymagalnej płatności Pożyczkobiorcy.
b) W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wykona w całości zobowiązania wskazanego w monicie opisanym w pkt 6.12.a powyżej, Pożyczkodawca uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni po tym monicie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane do Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku.
c) W przypadku postawienia Pożyczki w stan wymagalności na podstawie oświadczenia o wypowiedzeniu stosownie do pkt 6.12.b powyżej, wszystkie zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikające z niniejszej Umowy, w tym odsetki, prowizje i inne opłaty, stają się w pełni wymagalne i Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ich spłaty.

§ 7. Poufność

7.1. Wszelkie informacje o Pożyczkobiorcy związane z Umową Pożyczki uznaje się za poufne. Pożyczkodawca udziela informacji o Pożyczkobiorcy zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Polski i wyłącznie określonym osobom w określony sposób i w odpowiednim wymiarze.

7.2. W celu zapewnienia wykonania warunków Umowy Pożyczki i nawiązania kontaktu z Pożyczkobiorcą Pożyczkodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy będących w posiadaniu Pożyczkodawcy, wykorzystania otrzymanych danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu wykonania warunków Umowy oraz, za zgodą Podmiotu danych, Pożyczkodawca ma prawo do wykorzystania danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu nawiązania, zmiany, wykonania i/lub zakończenia stosunków prawnych z Pożyczkodawcą oraz w celu utworzenia historii kredytowej Pożyczkobiorcy.

7.3. Pożyczkodawca ma prawo do zażądania i sprawdzenia wszelkich informacji dotyczących Pożyczkobiorcy związanych z istniejącym lub możliwym do zaistnienia ryzykiem dotyczącym spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

7.4. Pożyczkobiorca ma prawo wglądu do danych osobowych przekazanych Pożyczkodawcy oraz prawo do dokonania zmian w tych danych.

§ 8. Reklamacje

8.1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa) lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy ([email protected]).

8.2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę, wskazując:
a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8.3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

8.4. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.

8.5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy (dane adresowe: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; https://rf.gov.pl/ ).

§ 9. Pozostałe postanowienia

9.1. Pożyczkodawca ma prawo do cesji (przekazania) praw do wierzytelności na osoby trzecie. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o cesji umowy pożyczki na stronę trzecią, chyba że zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki ma zostać wykonane wobec Pożyczkodawcy.

9.2. Pożyczkobiorca potwierdza niniejszym, że Pożyczkodawca ma prawo do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą, stosując następujące środki komunikacji:
a) wysyłając wiadomość tekstową (SMS) i/lub dzwoniąc na podany na Koncie użytkownika numer telefonu komórkowego operatora przypisany Pożyczkobiorcy,
b) wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany na Koncie użytkownika,
c) dzwoniąc na inne numery podane na Koncie użytkownika,
d) wysyłając list zwykły lub polecony na adres faktyczny i/lub zadeklarowany przez Pożyczkobiorcę, który został podany na Koncie użytkownika.

9.3. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, https://www.uokik.gov.pl/).

§ 10. Definicje

10.1. Pierwsza pożyczka – pierwsza kwota środków pieniężnych wypłacona przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w Umowie Ramowej Pożyczki.

10.2. Kolejne pożyczki – kwota środków pieniężnych wypłacona przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy po spłacie całkowitej kwoty pierwszej pożyczki.

10.3. Biura informacji gospodarczej – Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, 00-095 Plac Bankowy 2, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, 51-214, Danuty Siedzikówny 12 oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, 02-679, ul. Jacka Kaczmarskiego 77.

10.4. Spłata – Obowiązek spłaty pożyczki w terminie określonym każdorazowo przy pierwszej i każdej kolejnej umowie pożyczki.

10.5. Obsługa klienta – obsługa klienta dostępna pod numerem telefonu 0048 12 881 12 09.

10.6. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

10.7. Formularz informacyjny – arkusz informacyjny sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.).

10.8. Całkowita kwota pożyczki/spłaty – kwota pożyczki powiększona o odsetki, prowizje i opłaty, jaką Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie.

10.9. Rejestracja – rejestracja Pożyczkobiorcy na stronie internetowej Pożyczkodawcy www.monedo.pl/ w celu założenia konta internetowego.

10.10. Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – rachunek bankowy, z którego Pożyczkobiorca przekazuje opłatę rejestracyjną w wysokości 1,00 zł dla Pożyczkodawcy.

10.11. Rachunek bankowy Pożyczkodawcy – rachunek bankowy, z którego Pożyczkodawca przekazuje kwotę pożyczki dla Pożyczkobiorcy.

10.12. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – łączny koszt Pożyczki poniesiony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa pożyczki w skali roku.

10.13. Telefon komórkowy – numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji Pożyczkobiorcy.

10.14. Umowa Pożyczki – każda pożyczka udzielona na podstawie Umowy Ramowej Pożyczki.

10.15. Ustawa o kredycie konsumenckim – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.).

10.16. Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki – przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę (na trwałym nośniku) dokument potwierdzający warunki zawartej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 Ustawy o kredycie konsumenckim.