/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Monedo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000429058, NIP: 5252534005, kapitał zakładowy: 200.000 zł. Niniejsza strona internetowa jest objęta marką Monedo.

Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Monedo można się kontaktować pisząc na adres pocztowy [email protected], najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

Za pomocą niniejszej polityki staramy się wyjaśnić w przejrzysty i jasny sposób proces gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych. Monedo w każdym momencie może wprowadzić zmiany do niniejszej polityki prywatności. Informacje o takich zmianach będą udostępniane poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji zawierającej najnowsze warunki dotyczące polityki prywatności na naszej stronie internetowej. W stosownych przypadkach zestawienie dokonanych zmian polityki prywatności może zostać przesłane e-mailem na adres podany w momencie rejestracji na naszej stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany lub aktualizacji polityki prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Każda taka zmiana obowiązywać będzie od momentu opublikowania jej w naszym serwisie. Jeśli dokonamy jakichkolwiek zmian, będzie to odzwierciedlone przez zmianę daty ostatniej aktualizacji na dole strony. Państwa obowiązkiem jest sprawdzanie od czasu do czasu niniejszej polityki prywatności, by upewnić się, że nadal wyrażają Państwo zgodę na wszystkie jej warunki.

1. Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych:
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, data urodzenia (wiek), płeć.
 • Dane kontaktowe i do korespondencji: numer telefonu, adres e-mail, wymiana wiadomości e-mail, SMS, telefonicznych oraz listowych.
 • Dane lokalizacyjne: nazwa ulicy, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, długość oraz szerokość geograficzna (opcjonalnie).
 • Dane bankowe oraz dane z zakresu transakcji bankowych (tam gdzie są dostępne): nazwa banku, nazwa rachunku, posiadacz(e) rachunku, waluta, w której rachunek jest prowadzony, kwota w danej walucie, IBAN, data transakcji, beneficjent, data wykonania transakcji, rodzaj i tytuł transakcji.
 • Interakcje na stronie internetowej: przeglądane strony, klikane pozycje, wprowadzane dane oraz inne istotne działania na naszej stronie internetowej.
 • Wirtualne dane identyfikacyjne: serwery na stronie internetowej potrafią automatycznie wykryć Państwa adres IP, nazwę domeny, identyfikator urządzenia, sygnaturę przeglądarki, sygnaturę urządzenia oraz identyfikator plików “cookie”, tam gdzie ma to zastosowanie.
 • Dane na temat biura informacji gospodarczej/kredytowej: dane przekazywane przez odpowiednie biuro (biura) informacji gospodarczej/kredytowej, w którym dokonujemy weryfikacji, zgodnie z jego formatem raportowania.
 • Dane na temat zatrudnienia oraz gospodarstwa domowego: informacje o pracodawcy, adres pracodawcy, branża, data kolejnej wypłaty, rodzaj umowy, godziny pracy tygodniowo, data zatrudnienia, stanowisko w firmie, wynagrodzenie/dochód, świadczenia społeczne, wykształcenie, stan cywilny, ilość dzieci, wydatki miesięczne, koszty innych pożyczek/kredytów, czynsz najmu/obciążenie hipoteczne, cel pożyczki (opcjonalnie).
 • Informacje o pożyczce : aktualna kwota pożyczki, produkt, kwota, odsetki, opłaty, raty, spłaty, zwroty.
 • Dane na temat poprzednich pożyczek, płatności oraz/lub transakcji zakupu : poprzednie pożyczki, poprzednie wnioski pożyczkowe, historia płatności oraz historia zakupów u konkretnych dostawców usług płatniczych oraz/lub dostawców, tam gdzie zdecydowali się Państwo je podać.
Przejdź do góry

2. Szczególne kategorie danych osobowych

Szczególne kategorie danych osobowych oraz informacje, które ujawniają pochodzenie rasowe i etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i filozoficzne oraz członkostwo w związkach zawodowych; obejmują one również dane genetyczne, biometryczne, zdrowotne oraz informacje na temat orientacji seksualnej.

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy tego rodzaju danych, poza sytuacjami kiedy w sposób dobrowolny przekażecie nam Państwo te informacje. Dobrym przykładem jest tutaj sytuacja, w której wysyłacie Państwo e-maila informującego nas, że opóźnienie w spłacie rat pożyczki nastąpiło z powodu stanu zdrowia. Przesłanie nam tych informacji nie jest ani wymagane, ani nie byliście Państwo do tego zobligowani, ale jeżeli przekażecie nam Państwo tego typu informacje, to zastosujemy dodatkowe środki ochrony dla tej kategorii danych osobowych, włączając w to wyjaśnienie z Państwem celu podania nam tych informacji oraz zaplanowanie ich usunięcia w najszybszym możliwym terminie.

W każdym innym przypadku, lub o ile w inny sposób nie będzie to wymagane prawem, nie będziemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać ani przekazywać szczególnych kategorii danych osobowych bez Państwa uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody.

Przejdź do góry

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla któregokolwiek lub dla wszystkich celów określonych w tabeli poniżej. Nasza podstawa prawna przetwarzania Państwa danych została wskazana w drugiej kolumnie tabeli. Dla poszczególnych celów wskażemy, czy działaliśmy w oparciu o Państwa zgodę, umowę zawartą pomiędzy nami, nasz uzasadniony interes oraz/lub zobowiązania prawne, stanowiące podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych.

Poprzez zgodę rozumiemy wyrażone dobrowolnie, konkretne, świadome oraz jednoznaczne wskazanie Państwa oświadczenia, poprzez które udzielacie Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przez nas podanych (na przykład kiedy prosimy o wyrażenie Państwa zgody poprzez zaznaczenie pola, telefonicznie czy też w formie pisemnej). Termin Umowa odnosi się do przygotowywanej umowy lub tej, która już została zawarta pomiędzy Państwem a Monedo. Zobowiązanie prawne odnosi się do wynikających z przepisów prawa obowiązków, zaś nasz uzasadniony interes obejmuje każdy uzasadniony oraz zgodny z prawem cel wykonania operacji w zakresie przetwarzania danych, który możemy chcieć zrealizować.

PozycjaCelPodstawa prawna
1Rejestracja na naszej stronie internetowej oraz korzystanie ze strony W celu dokonania rejestracji, zalogowania się oraz zamiaru korzystania z naszej strony internetowej. Zakres ten obejmuje Państwa aktywność na naszej stronie internetowej.Umowa, prawnie uzasadniony interes
2Marketing skierowany do potencjalnych oraz istniejących klientów: W celach handlowych oraz reklamowych, w związku z oferowanymi przez nas produktami i usługami, albo samodzielnie, albo we współpracy z innymi.Zgoda, prawnie uzasadniony interes
3Personalizacja oferty: Kiedy zwracacie się Państwo do nas o wykonanie usługi lub dostarczenie produktu, wykorzystujemy Państwa dane do lepszego zrozumienia produktów, które mogą zostać Państwu zaoferowane tak, aby jak najlepiej dostosować je do Państwa potrzeb i sytuacji, w tym poprzez ocenę czy należy ograniczyć, czy dopasować kwotę kredytu, cenę oraz/lub potrzeby związane z czasem kredytowania.Umowa, prawnie uzasadniony interes
4Wcześniejsze określenie ryzyka kredytowego: W celu dokonania oceny produktów, które możemy zaoferować, zanim złożycie Państwo pełny wniosek lub prośbę o udzielenie pożyczki.Umowa, zobowiązanie prawne, prawnie uzasadniony interes
5Decyzja kredytowa: Ocena Państwa zdolności kredytowej, oczekiwana realizacja spłat oraz sprawdzenie możliwości finansowych w celu określenia możliwości zakwalifikowania Państwa do danego konsumenckiego produktu kredytowego.Umowa, zobowiązanie prawne, prawnie uzasadniony interes
6Tworzenie oraz udoskonalanie modeli podejmowania przyszłych decyzji kredytowych: Tworzenie modeli statystycznych oceny ryzyka kredytowego w celu wykorzystania ich przy ocenie zdolności kredytowej oraz realizacji spłat/ możliwości finansowych przyszłych klientów. Ponadto, w celu poprawy modeli, które wykorzystujemy do analizy ryzyka oraz zarządzania.Prawnie, uzasadniony interes
7Indeks klienta: W celu stworzenia oraz przypisania klientowi numeru indeksu, który zostanie Państwu przekazany za pomocą profilu użytkownika dostępnego online, w oparciu o zachowania w zakresie spłat oraz inne czynniki kredytowe, ryzyka oraz zaangażowania, które co pewien czas mogą być Państwu przekazywane.Umowa, zobowiązanie prawne, prawnie uzasadniony interes
8Przygotowanie umowy: Przygotowanie oraz zawarcie umowy kredytowej/pożyczki.Umowa
9Wewnętrzne procesy administracyjne: Administrowanie oraz obsługa profilu kredytowego klienta, w tym wniosków, fakturowania, windykacji zadłużenia oraz realizacja wewnętrznych procesów administracyjnych związanych z udzielaniem oraz administrowaniem pożyczki konsumenckiej.Umowa, prawnie uzasadniony interes
10Windykacja zadłużenia: Podejmowanie działań w celu asysty klientowi przy dotrzymywaniu jego zobowiązań umownych w celu uniknięcia naruszenia postanowień umowy pożyczki. Dane osobowe klienta mogą zostać umieszczone na stronach internetowych giełd długów (np. długi.info).umowa, prawnie uzasadniony interes
11Przeniesienie zadłużenia: Cesja lub przeniesienie całości bądź części praw wynikających z zawartej z Państwem umowy. Możemy dokonać cesji naszych praw wynikających z umowy na strony trzecie, szczególnie w przypadku pożyczek niespłacanych.Umowa, prawnie uzasadniony interes
12Sprawdzanie wiarygodności kredytowej: Przed zawarciem z Państwem umowy, weryfikujemy informacje w biurach informacji gospodarczej/kredytowej.Zgoda, umowa, prawnie uzasadniony interes
13Przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej/kredytowej o terminowej spłacie: Informujemy o terminowych spłatach naszych klientów biura/organizacje informacji kredytowej/gospodarczej oraz te zajmujące się kwestiami wypłacalności.Zgoda, prawnie uzasadniony interes
14Zgłaszanie braku spłat kredytów: Możemy przekazywać dane osobowe klientów, którzy nie spłacają swojego zadłużenia biurom/organizacjom informacji kredytowej/gospodarczej oraz biurom zajmującym się kwestiami wypłacalności.umowa, zobowiązanie prawne, prawnie uzasadniony interes
15Doświadczenie w zakresie personalizacji i udoskonalania produktu: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zrozumienia Państwa preferencji oraz poprawy i zindywidualizowania Państwa doświadczeń w zakresie korzystania z naszych produktów i aplikacji.prawnie uzasadniony interes
16Zindywidualizowane opcje przy dokonywaniu płatności: W sytuacji, gdy będziecie Państwo korzystać ze stron naszych partnerów biznesowych, aby móc zaoferować uproszczone opcje konsumenckich płatności kredytowych podczas dokonywania płatności w sklepach internetowych oraz aby móc jeszcze bardziej uprościć proces powtarzalnego korzystania z nich.prawnie, uzasadniony interes
17Rozwój działalności: Aby poprawić naszą obsługę oraz w celach ogólnego rozwoju działalności, na przykład w celach tworzenia nowych produktów oraz funkcji, a także badania nowych możliwości biznesowych.prawnie, uzasadniony interes
18Tworzenie produktów i badania: W celu monitorowania jakości naszego oprogramowania do obsługi finansowej oraz procesów wykrywania błędów lub obszarów wymagających poprawy, w celu rozwiązywania problemów oraz utrzymywania, tworzenia i poprawy tych procesów. Obejmuje to audyt, analizę danych oraz badania związane z naszymi klientami i wynikami naszych produktów.prawnie, uzasadniony interes
19Badania klientów: Przeprowadzanie ankiet, wywiadów oraz badań bezpośrednich z klientami.Zgoda, prawnie uzasadniony interes
20Sprawdzanie tożsamości: Potwierdzanie Państwa tożsamości oraz wiarygodności bezpośrednio oraz/lub za pośrednictwem krajowych lub zagranicznych stron trzecich w celu wypełnienia zobowiązań prawnych w zakresie identyfikacji (KYC) oraz na podstawie naszego uzasdnionego interesu, w celu zapobiegania przestępstwom oszustwa ikradzieży tożsamości zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu procedury aplikowania o pożyczkę..Umowa, zobowiązanie prawne, prawnie uzasadniony interes
21Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy: stosowanie przez Monedo, jako instytucję obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości, w stosownych przypadkach, identyfikację beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu powołanej ustawy oraz weryfikację jego tożsamości, ocenę stosunków gospodarczych i uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru a także bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta.Zobowiązanie prawne
22Anonimizacja: Przetwarzanie twoich danych osobowych w celu usunięcia wszystkich danych, które same w sobie lub w połączeniu z innymi danymi mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji Ciebie.Zobowiązanie prawne
Przejdź do góry

4. Źródła danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe, które Państwa dotyczą, obejmują następujące informacje:

 • przekazane przez Państwa w momencie dokonywania rejestracji lub korzystania z naszych produktów oraz/lub usług. W szczególności możecie Państwo przekazywać nam dane osobowe poprzez: (1) korzystanie z naszych stron internetowych, (2) formularze zbierania danych, (3) drogą e-mailową lub innym ekwiwalentnym środkiem komunikacji elektronicznej, (4) telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji na odległość, oraz (5) pocztą zwykłą;
 • uzyskiwane od naszych partnerów biznesowych takich jak nasi dostawcy usług płatniczych, którzy mogą na przykład przekazywać informacje na temat realizacji poleceń zapłaty, pośrednicy handlowi, za pośrednictwem których świadczymy nasze usługi kredytowe, którym możemy udostępniać oraz od których możemy otrzymywać dane na temat Państwa zakupów oraz inne strony trzecie, jak wyjaśniono w niniejszej polityce prywatności;
 • które są publicznie dostępne, takie jak oficjalne listy sankcji, internetowe bazy danych w zakresie wykrywania oszustw, oficjalne biura informacji gospodarczych/kredytowych.
Przejdź do góry

5. Informacje na temat Państwa rachunku bankowego: Jak z nich korzystamy.

W pewnych przypadkach, tam gdzie jest to wymagane w celu potwierdzenia, że jesteście Państwo właścicielami rachunku bankowego, na który zostanie wypłacona Państwa pożyczka, lub gdy będziemy potrzebować dodatkowych informacji w celu dokonania oceny Państwa zdolności kredytowej, poprosimy Państwa o zalogowanie się na swój rachunek bankowy online, korzystając z technologii obsługiwanej przez spółkę należącą do naszej grupy Kontomatik Sp. z o.o. poprzez jej usługę Kontomatik. W celu uzyskania dostępu oraz informacji na temat Państwa rachunku system informatyczny Kontomatik uzyska na krótko dostęp do loginu oraz hasła Państwa internetowego rachunku bankowego, ale jak tylko proces uzyskiwania informacji zostanie ukończony, natychmiast trwale je usunie. Prosimy o te dane w celu uzyskania informacji niezbędnych do oceny Państwa wniosku o pożyczkę, ale nigdy nie inicjujemy żadnych płatności. Gromadzimy i przetwarzamy te dane na podstawie art 6.1 (a), (b), (c) i (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”).

Dostęp do Państwa rachunku umożliwi nam pobranie Państwa historii transakcji za okres do 6 miesięcy i w zależności od rodzaju Państwa internetowego rachunku bankowego Kontomatik może uzyskiwać automatyczny dostęp oraz pobierać niektóre z następujących danych: imię i nazwisko posiadaczy rachunku, numer rachunku bankowego, dane rachunku bankowego, kod banku, numer IBAN, nazwa instytucji kredytowej, numer REGON, adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, numer NIP, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, narodowość, saldo rachunku oraz data otwarcia rachunków bankowych.

Przejdź do góry

6. Biura Informacji Kredytowej/Gospodarczej: Jak z nich korzystamy

Zgodnie z artykułem 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 681 ze zm.), w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, upoważniacie Państwo Monedo Polska Sp. z o.o. do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych na Państwa temat do któregokolwiek z następujących podmiotów, (podając Państwa imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania (opcjonalnie), datę urodzenia, PESEL oraz numer dowodu osobistego):

 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lublańskiej 38 (31-476),
 • Biuro Informacji Gospodarczej ERIF SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2 (00-095),
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a (02-679)
 • innych niż wskazane powyżej biur informacji gospodarczej, z którymi Monedo zawarło umowę o ujawnianie informacji gospodarczych.

Jednocześnie Upoważniam Monedo Polska Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych* (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Monedo Polska Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Monedo Polska Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

*ZAKRES UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE POMIĘDZY INSTYTUCJAMI UTWORZONYMI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA BANKOWEGO A INSTYTUCJAMI POŻYCZKOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam Monedo Polska Sp. z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że jeżeli nie udzielicie Państwo powyższej zgody, Monedo Polska Sp. z o.o. nie udzieli Państwu pożyczki (zgodnie z artykułem 24, paragraf 2, punkt 2 w związku z artykułem 14, paragraf 1, pozycja 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).

Możecie Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając Państwa preferencje bezpośrednio w Państwa obszarze użytkownika.

Przejdź do góry

7. Marketing oraz informacje handlowe do klienta

Chcielibyśmy pozostawać z Państwem w stałym kontakcie oraz wysyłać Państwu aktualizacje pocztą, przekazywać je telefonicznie, SMS-em, e-mailem oraz za pomocą innych środków elektronicznych tak, abyście Państwo nie przeoczyli naszych ofert oraz produktów, które mogą Państwa zainteresować. Abyśmy byli w stanie to zrobić musielibyśmy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby zorientować się, czy dana oferta lub produkt może Państwa zainteresować lub dotyczyć, oraz skontaktować się z Państwem. Będziemy wykorzystywać Państwa dane jedynie w tym celu w sytuacji, gdy udzielicie nam Państwo swojej zgody, a w każdej chwili możecie Państwo wycofać tę zgodę lub dostosować swoje preferencje bezpośrednio w obszarze użytkownika na naszej stronie internetowej.

Przejdź do góry

8. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celu dostarczenia Państwu zamawianych usług oraz ogólnie ich bieżącego udostępniania i funkcjonowania, możemy współpracować z wybranymi podmiotami trzecimi, którym przekazujemy lub udostępniamy dotyczące Państwa dane osobowe. Strony te można opisać według następujących kategorii:

 • Dostawcy usług oraz podwykonawcy, włączając w to spółki z naszej grupy: Tak jak większość innych firm, angażujemy dostawców usług oraz podwykonawców w celu wspierania nas w tym abyśmy mogli dostarczać Państwu najlepsze z możliwych usług w celu realizacji naszych zobowiązań umownych wobec Państwa oraz realizacji innych celów opisanych w niniejszej polityce prywatności (wszystkie te strony trzecie tworzą razem nasze “Podmioty przetwarzające dane”).

  Możemy musieć udostępnić Państwa dane osobowe naszym Podmiotom przetwarzającym dane aby umożliwić im świadczenie usług, które im zleciliśmy. W takich przypadkach, nasze Podmioty przetwarzające dane będą miały dostęp do Państwa danych osobowych jedynie wtedy gdy będziemy przekonani, że wdrożone przez nich środki techniczne i organizacyjne są wystarczające do ochrony Państwa danych osobowych oraz że wdrożyliśmy w umowach niezbędne środki ochrony. Ponadto, naszym Podmiotom przetwarzającym dane nie wolno korzystać z Państwa danych w innych celach niż przewidziano w naszych zawartych z nimi umowach.

  W sytuacjach kiedy dane są udostępniane Podmiotom przetwarzającym dane, które mają swoją siedzibę poza Unią Europejską, działamy w oparciu o międzynarodowe mechanizmy przekazywania danych takie jak Standardowe Klauzule Umowne, Obowiązujące Zasady Korporacyjne oraz inne odpowiednie mechanizmy przekazywania danych.

 • Firmy prawnicze, audytorskie oraz rachunkowe: Możemy również udostępniać Państwa dane firmom audytorskim, rachunkowym oraz kancelariom prawnym, świadczącym dla nas usługi, które są niezbędne do prowadzenia naszej działalności.
 • Organy: Możemy ujawniać niezbędne informacje organom takim jak policja, organy podatkowe lub inne organy jeżeli wymaga tego od nas prawo lub udzieliliście Państwo zgody w tym zakresie. Przykładem wymaganego prawem udostępnienia jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz zwalczanie finansowania terroryzmu.
 • Firmy windykacyjne: Możemy zdecydować się na przekazanie niespłacanych pożyczek stronom trzecim, które specjalizują się w windykacji długów. Firmy te mogą wymagać udostępnienia pewnych danych osobowych naszych klientów, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, aby umożliwić im wycenę portfolio zadłużenia przed jego przekazaniem. W sytuacji gdy przestaniecie się Państwo wywiązywać ze swoich zobowiązań w zakresie spłaty pożyczki wobec nas i Państwa zadłużenie zostanie przekazane firmie windykacyjnej, udostępnimy jej Państwa dane osobowe wymagane do windykacji pożyczki. W stosownych przypadkach, dana firma windykacyjna będzie się z Państwem kontaktować jako Państwa nowy wierzyciel.
 • Inni odbiorcy: Jak już wspomniano w punkcie 6 powyżej, możemy udostępniać Państwa dane biurom informacji gospodarczej/kredytowej w pewnych okolicznościach. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim w przypadku sprzedaży jakiejkolwiek formy działalności lub aktywów, w sytuacji gdy możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu nabywcy, ale tylko w ramach ścisłych ograniczeń w zakresie ich wykorzystania i zachowania wobec nich poufności, dopóki nie nastąpi materializacja tego rodzaju sprzedaży, kiedy to dane osobowe naszych klientów zostaną ujawnione i przekazane nabywcy.
 • Konkretni odbiorcy danych:
  • Ingenious Technologies AG Französische Straße 48 10117 Berlin, Niemcy
  • Kredyt Express Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 33 20-613 Lublin KRS: 0000413331, REGON: 061388465, NIP: 7123270321
  • Get Back S. A. ul. Pileckiego 63 00-001 Warszawa KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884
  • Lifebelt Sp. z o. o. ul. Mełgiewska 9F Lublin 20-209 KRS: 0000540861, REGON: 360632445, NIP: 9462651280
  • Kaczmarski Inkasso Sp. z o. o. ul. Danuty Siedzikówny 12 Wrocław 51-214 KRS: 0000416781, REGON: 021853870, NIP: 8952012173
  • KANCELARIA PRAWNA VIA LEX L SZCZEŚNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Danuty Siedzikówny 12 Wrocław 51-214 KRS: 0000479010, REGON: 022266519, NIP: 8952024779
  • BERTELSMANN MEDIA SP Z O O ODDZIAŁ ARVATO SERVICES POLSKA ul. Górecka 1 (Skalar Office) 60-201 Poznań KRS: 0000007209, REGON: 01107354200000, NIP: 5270203276
  • Kancelaria Medius S.A. ul. Babińskiego 69 30-393 Kraków KRS: 0000397680, REGON: 121850740, NIP: 6793070026
  • Rudy Consulting Sp. z o. o. ul. Paprotna 7 51-117 Wrocław KRS: 0000180061, REGON: 932959132 NIP: 8992490677
  • Factory Network S.A. - właściciel serwisu długi.info ul. Promienista 62 60-289 Poznań KRS: 0000325478, REGON: 301017826, NIP: 7811830762
  • PayU SA ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań REGON: 300523444 NIP: 7792308495 KRS: 0000274399
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Kaniewski ul. Budrysów 14 lok. 3 04-119 Warszawa
  • Kreditech Holding SSL GmbH Ludwig-Erhard-Strasse 1 20459 Hamburg
Przejdź do góry

9. Państwa prawa w zakresie własnych danych osobowych

Monedo przestrzega Państwa praw w zakresie danych osobowych i dołoży wszelkich starań aby zapewnić wszelkie uzasadnione środki aby pomóc Państwu w sprawowaniu kontroli nad Państwa danymi osobowymi. Posiadają Państwo następujące prawa:

 • Dostęp do danych: mogą Państwo zwrócić się o skopiowanie przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz innych istotnych informacji, prosząc nas o potwierdzenie czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. W stosownych przypadkach, dostarczymy Państwu akta z danymi osobowymi wedle życzenia i możliwości oraz dodatkowe istotne informacje, o dostarczenie których mogą się Państwo zwrócić w zakresie tego, w jaki sposób wykorzystujemy oraz jak postępujemy z tymi danymi osobowymi.
 • Sprostowanie danych: mogą się Państwo zwrócić o sprostowanie swoich danych osobowych jeżeli uznacie, że Państwa dane osobowe są nieaktualne lub niedokładne. Możemy poprosić Państwa o uzasadnienie oraz poświadczenie Państwa wniosku w celach ochrony Państwa, Monedo oraz stron trzecich przed oszustwami a także w celu spełnienia wymogów prawnych. Dlatego w przypadku gdy dostarczycie nam Państwo niewystarczające informacje, możemy nie móc w stanie zrealizować Państwa prośby o sprostowanie swoich danych.
 • Ograniczenia w zakresie przetwarzania danych: mogą Państwo wystąpić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych, gdy uznacie, że takie dane są niedokładne, są przetwarzane niezgodnie z prawem, wymagane w celu ustalenia, złożenia lub obrony roszczeń prawnych lub gdy złożycie sprzeciw w zakresie przetwarzania takich danych w oparciu o nasz uzasadniony interes. Rozpatrzymy Państwa prośbę w sposób bardzo dokładny i poinformujemy Państwa o naszej ocenie czy prawo dotyczy Państwa konkretnego przypadku oraz przystąpimy do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Możliwość przenoszenia danych: mogą się Państwo zwrócić o przekazanie danych osobowych w powszechnie używanym i odczytywalnym przez urządzenia formacie. Prawo to dotyczy jedynie danych osobowych, przetwarzanych za pomocą środków automatycznych, które Państwo nam dostarczycie, na przykład składając formularz na naszej stronie internetowej. Możecie Państwo ograniczyć dane podlegające przenoszeniu w sytuacjach gdy realizacja Państwa prawa do przenośności danych będzie mogła mieć niekorzystny wpływ na nasze prawa własności intelektualnej oraz/lub swobody innych osób.
 • Usuwanie danych (prawo do usunięcia z pamięci:) Możecie mieć Państwo również prawo do wystąpienia o usunięcie swoich danych osobowych W pewnych przypadkach, takich jak w sytuacji gdy skorzystacie Państwo z naszych usług pożyczkowych, Państwa prośba o usunięcie danych osobowych może zostać odrzucona ponieważ nie bylibyśmy w stanie usunąć Państwa danych zgodnie z wiążącymi zobowiązaniami w zakresie przechowywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
 • Sprzeciw w zakresie przetwarzania: Możecie Państwo złożyć sprzeciw w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacjach gdy będziemy działać wyłącznie w oparciu o nasz uzasadniony interes przy przetwarzaniu Państwa danych. W przypadku zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile w danej sytuacji nasz uzasadniony interes nie ma charakteru nadrzędnego wobec Państwa interesów, podstawowych praw lub wolności.
 • Wycofanie zgody: w sytuacji gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe do pewnych celów w oparciu o zgodę, będziecie mieć Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Takie wycofanie nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych dokonane na podstawie zgody przed datą jej wycofania.

Możecie Państwo skorzystać z każdego z powyższych praw kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail (informacje zostały podane w punkcie 14 poniżej). Aby ułatwić ten proces, na prośbę udostępnimy Formularz prośby o realizację praw w zakresie danych. Po wypełnieniu formularza, proszę o odesłanie go na ten sam adres e-mail a my zrealizujemy Państwa prośbę w terminie nie później niż 30 dni od jej otrzymania oraz dokonania pewnych weryfikacji w celu upewnienia się, że faktycznie rozmawiamy z Państwem. W wyjątkowych przypadkach, możemy potrzebować więcej czasu na realizację Państwa prośby, ale poinformujemy Państwa niezwłocznie o wszelkich tego typu spodziewanych opóźnieniach. W sytuacji gdy nie będą Państwo zadowoleni z naszego rozwiązania w zakresie konkretnej prośby, zawsze jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy z Państwem na temat konkretnej sytuacji oraz zawsze będziemy dążyć do znalezienia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych stron. Organem nadzorczym wobec Monedo w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przejdź do góry

10. W jaki sposób podejmujemy decyzje o udzieleniu kredytu/pożyczki

Poprzez zastosowanie zautomatyzowanego mechanizmu podejmowania decyzji, jesteśmy w stanie prowadzić działalność online, która jest dla Państwa dostępna w dowolnym momencie oraz w dowolnym miejscu oraz przedstawić decyzję w ciągu kilku minut. Połączone ze sobą modele automatyzacji z najnowocześniejszymi modelami uczenia maszynowego umożliwiają nam akceptację klientów, którzy nie uzyskaliby kredytu od podmiotów świadczących usługi kredytowe w sposób tradycyjny oraz oferowanie cen, które odzwierciedlają zdolność kredytową tych klientów.

Nasz mechanizm podejmowania zautomatyzowanych decyzji sprawdza wniosek poprzez badanie wszystkich danych, które nam Państwo dostarczyliście oraz tych, które uzyskaliśmy z innych źródeł, wymienionych w niniejszych zasadach polityki, dając wynik, który umożliwia podjęcie decyzji w zakresie udzielenia kredytu/pożyczki. Wynik jest uzyskiwany za pomocą naszego mechanizmu najpierw poprzez sprawdzenie stałych zasad, które wdrożyliśmy w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań prawnych, bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia oszustw; jeżeli zasady te zostaną zweryfikowane, mechanizm stosuje nasze w sposób ciągły sprawdzane oraz udoskonalane modele uczenia maszynowego takie jak ochrona przed oszustwami i podejmuje również odpowiednią decyzję kredytową i ustala plan spłat/rat w Państwa przypadku.

Chociaż naszym celem jest możliwość znalezienia kombinacji produktów, które będą dla Państwa odpowiednie, ewentualne wyniki naszego procesu weryfikacyjnego mogą obejmować odrzucenie wniosku o pożyczkę lub zaoferowanie długości kredytowania oraz/lub kwoty innej niż ta, o którą Państwo pierwotnie poprosili.

Możecie państwo poprosić o ręczne sprawdzenie decyzji podjętej wyłącznie przez nasze zautomatyzowane systemy, na przykład kiedy spotkaliście się z odmową pożyczki. Jak tylko otrzymamy Państwa prośbę, członek naszego zespołu przeprowadzi Państwa przez nasz proces ponownej oceny, który może potrwać do 30 dni kalendarzowych w celu znalezienia rozwiązania po tym jak otrzymamy wszystkie dokumenty wymagane do przeprowadzenia ręcznej weryfikacji. Ponadto, możecie Państwo skorzystać z prawa do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji Monedo.

Przejdź do góry

11. Zasady polityki w zakresie przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane tak długo jak istnieje taka konieczność w celu wypełnienia naszych zobowiązań kontraktowych wobec Państwa, w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń zgodnie z terminami przedawnienia przewidzianymi przez prawo, w celach wskazanych w zasadach polityki w zakresie prywatności oraz w sytuacji gdy istnieje taki wymóg przez ustawowy okres przechowywania danych w takich celach jak przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz w celu przestrzegania obowiązków w zakresie audytów.

Co ważniejsze, w sytuacji gdy skorzystaliście Państwo z naszych usług oraz/lub zarejestrowaliście u nas konto, ale przestaliście z niego aktywnie korzystać, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych w przypadku gdy będziemy mogli w sposób uzasadniony założyć, że nie jesteście Państwo dalej zainteresowani kontynuowaniem korzystania ze swojego konta oraz/lub naszych usług. Możemy powiadomić Państwa droga e-mailową zanim ograniczymy Państwa konto z powodu braku aktywności, tak abyście mogli nas Państwo poinformować czy wciąż jesteście zainteresowani aby nadal było ono otwarte, jeżeli taki będzie Państwa wybór. Niezależnie od przypadku, będziecie Państwo w stanie w dowolnym momencie reaktywować Państwa konto oraz poprosić o obsługę za jego pośrednictwem jeżeli zmienicie zdanie, pod warunkiem, że jeszcze go nie usunęliśmy z powodu wygaśnięcia naszych ustawowych zobowiązań w zakresie przechowywani danych.

W przypadku, gdy Państwa wniosek o pożyczkę spotka się z odmową, zachowamy Państwa dane osobowe przez okres 12 miesięcy (licząc od daty odrzucenia wniosku), zanim usuniemy je z naszych systemów. Jest to zgodne z artykułami:

 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, który stanowi, że dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych; oraz
 • 106d ustawy Prawo bankowe, który stanowi, że instytucja pożyczkowa może przetwarzać dane osobowe w celu zapobiegania przestępstwom.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie powyższego terminu.

Przejdź do góry

12. Traktujemy kwestie prywatności poważnie i przestrzegamy zasad ochrony danych

Prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych wprowadza pewne zasady ochrony danych, opracowane w celu ochrony praw oraz swobód osób fizycznych. Jesteśmy w pełni zaangażowani w zapewnienie Państwu praw i swobód w zakresie prywatności oraz w ochronę Państwa danych osobowych. W celu zapewnienia, że przestrzegamy tego zobowiązania, będziemy przetwarzać oraz korzystać z Państwa danych zgodnie z rzeczonymi zasadami, które krótko przedstawiamy poniżej.

Będziemy przetwarzać Państwa dane w sposób zgodny z prawem, uczciwy oraz transparentny i jedynie w celach określonych w niniejszych zasadach polityki w zakresie prywatności. Jeżeli nie będziemy mieć dalszych powodów przechowywania Państwa danych, usuniemy je jak tylko będzie to możliwe zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi w zakresie przechowywania danych oraz zgodnie z zasadami ograniczeń w zakresie przechowywania i minimalizacji danych.

Jako spółka, która jest świadoma kwestii ochrony danych, stosujemy zasady w zakresie przestrzegania prywatności projektując i wykorzystując wartości standardowe podczas planowania i udoskonalania naszych produktów i usług oraz ogólnie we wszystkich projektach, w których mogą być wykorzystywane dane osobowe klientów. Między innymi pomaga to w zapewnieniu dokładności oraz bezpieczeństwa danych osobowych oraz ochrony interesów naszych klientów. Środki obejmują kodowanie danych oraz ponowną dezidentyfikację danych osobowych tak aby były one przetwarzane w sposób anonimowy tam, gdzie będzie to możliwe

Nasi pracownicy regularnie przechodzą szkolenia w zakresie ochrony danych oraz rozumieją jak ważna jest obsługa danych osobowych klientów z największym szacunkiem. Ich umowy o pracę zobowiązują ich do zachowania poufności w zakresie danych osobowych. Ponadto, nasze wewnętrzne zasady polityki ochrony danych ograniczają dostęp pracowników do danych osobowych. Oznacza to, że jedynie pracownicy pełniący ściśle określone funkcje posiadają dostęp do danych osobowych klientów, oraz jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji ich codziennych zadań i przydzielonych obowiązków.

Ponadto, traktujemy zasadę odpowiedzialności poważnie i wdrażamy systemy oraz procedury, które pomogą nam wykazać, że przestrzegamy zobowiązań nałożonych przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Na przykład, prowadzimy akta na temat źródeł, wykorzystania, miejsc oraz odbiorców danych osobowych naszych klientów.

Przejdź do góry

13. Bezpieczeństwo

Wszystkie dane wprowadzane na naszą stronę internetową są chronione za pomocą technologii kodowania SSL (Secure Socket Layer).

Strona internetowa stosuje techniki zabezpieczeń informacji, które są ogólnie akceptowane w branży, takie jak zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu oraz mechanizmy kryptograficzne, wszystko to w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do danych.

Wszystkie dane dostarczane podczas procesu zawierania umowy zawsze będą przesyłane za pomocą bezpiecznego protokołu komunikacyjnego (Https://, …), w taki sposób, który pozwala uniknąć dostępu stron trzecich do przekazywanych droga elektroniczną informacji.

Przejdź do góry

14. Informacje kontaktowe

Monedo Polska Sp. z o.o.

ul. Prosta 51

00-838 Warszawa

NIP: 5252534005

Tel: +48 22 652 60 60

E-mail: [email protected]

Przejdź do góry

15. Nasza Współpraca z PayU

Nawiązaliśmy współpracę w zakresie programu partnerskiego z PayU SA, z siedzibą pod adresem przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań,w celu zaoferowania użytkownikowi możliwości płacenia za towary i usługi nabywane za pośrednictwem domen, gdzie PayU oferuje swoje usługi płatnicze, za pomocą dostarczanych przez nas rozwiązań finansowych. Kiedy zdecydują się Państwo złożyć wniosek o pożyczkę oraz abyśmy mogli przetworzyć Państwa wniosek, będziemy musieli udostępnić między sobą oraz PayU pewne dane, w szczególności dane związane z Państwa zakupami, dane zebrane w kontekście Państwa wniosku o pożyczkę, dane dotyczące zarządzania pożyczką oraz wszelkie inne dane, które są w sposób ścisły wymagane w celu przetworzenia Państwa wniosku. Jeżeli przekażecie Państwo swoja zgodę, otrzymamy również od PayU:

 • informacje PayU o przedmiocie zakupu finansowanego pożyczką, w tym dane na temat zakupionego produktu, cenie dostawy, kwocie zakupu,
 • Państwa historię transakcji płatności PayU z ostatnich 18 miesięcy (obejmującą takie dane jak liczbę, rodzaj, data, wartość, zakres, urządzenie, z którego wykonano transakcję, numery kont bankowych użytych do realizacji płatności, jak również Państwa poprzednie wnioski pożyczkowe składane przez PayU tj. datę złożenia wniosku oraz czy został on przyjęty przez pożyczkodawcę, a także informacje na temat ilości instrumentów płatniczych przechowywanych przez Państwa w PayU oraz termin, od którego je przechowujecie.

Data ostatniej aktualizacji: 07.02.2020

Przejdź do góry