Dłużne papiery wartościowe

Mianem tym określa się papiery wartościowe określające wierzytelności pieniężne wystawcy tych papierów względem nabywcy wartościowych papierów dłużnych. Obecnie najbardziej rozpowszechnione rodzaje wartościowych papierów dłużnych to: weksle, obligacje, bony handlowe, listy zastawne. Wartościowe papiery dłużne pełnią w obiegu gospodarczym rolę jednego ze sposobów pozyskania oraz inwestycji środków pieniężnych.