Zasiłek przedemerytalny: komu przysługuje, ile wynosi? Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Zasiłek przedemerytalny jest specjalnym świadczeniem społecznym, które wypłaca się na rzecz potrzebujących seniorów już od ponad 14 lat. Rząd Polski wprowadził w życie tenże zasiłek, aby udzielić wsparcia osobom, które przed osiągnięciem wieku emerytalnego utraciły jedyne źródło utrzymania. Komu przysługuje? Ile wynosi? Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne – piszemy o tym w artykule.

Komu przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Świadczenie przedemerytalne przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Aby go otrzymać, należy jednakże spełnić kilka warunków. Najbardziej istotnym z pośród nich jest osiągnięcie właściwego stażu pracy.

Osoby, którym przysługuje świadczenie przedemerytalne

Prawo do świadczenia przedemerytalnego będzie przysługiwać osobie, która :

 • najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej ukończyła 55 rok życia (w wypadku kobiety), albo 60 rok życia (w wypadku mężczyzny), wykaże 30-letni staż pracy (w wypadku kobiety), albo 35-letni (w wypadku mężczyzny), a pracę utraciła z powodów dotyczących pracodawcy,
 • najpóźniej do dnia utracenia zatrudnienia skończyła 56 rok życia (w wypadku kobiety), albo 61 rok życia (w wypadku mężczyzny), a pracę utraciła z powodu niewypłacalności pracodawcy, albo z powodu likwidacji zakładu pracy,
 • do dnia ogłoszenia upadłości skończyła 56 rok życia (w wypadku kobiety), albo 61 rok życia (w wypadku mężczyzny), nieprzerwanie minimum przez 2 lata prowadziła działalność pozarolniczą – opłacając przy tym składki na ubezpieczenie społeczne, a do tego wykaże 20-letni staż pracy (w wypadku kobiety) i 25-letni (w wypadku mężczyzn),
 • do dnia stracenia zatrudnienia, które było podejmowane minimum przez pół roku, posiadała okres wynoszący 35 lat (w wypadku kobiet) i 40 lat (w wypadku mężczyzn), który uprawnia do emerytury, a pracę utraciła z powodów tyczących się zakładu pracy,
 • do 31 grudnia roku, który poprzedzał utratę pracy z powodu likwidacji zakładu pracy, albo niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona przez minimum 6 miesięcy, posiadała okres, który uprawniał do emerytury (wynosi on w przypadku kobiet 34 lata i 39 lat w wypadku mężczyzn).
 • najpóźniej do dnia ustania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, skończyła 55 rok życia (w wypadku kobiet) i 60 rok życia (w wypadku mężczyzny), zarejestrowała się w urzędzie pracy w przeciągu 60 dni począwszy od ustania prawa jednego z wyżej wymienionych świadczeń, a przy tym osiągnęła okres, który uprawnia do emerytury, równy 20 lat (w wypadku kobiety), albo 25 lat (w wypadku mężczyzny),
 • najpóźniej do dnia ustania prawa do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, którą pobierała nieprzerwanie przez min. 5 lat, ukończyła 55 rok życia (w wypadku kobiety), albo 60 rok życia (w wypadku mężczyzny) zarejestrowała się w Up w przeciągu 30 dni począwszy od dnia ustania prawa do rebre, a do tego osiągnęła okres, który uprawnia do emerytury (w przypadku kobiet 20 lat, zaś w przypadku mężczyzn 25 lat).

Lista warunków do spełnienia w kontekście zasiłku przedemerytalnego

Osoba, która wlicza się do jednego z wyżej opisanych przypadków, może liczyć na przyznanie zasiłku przedemerytalnego wyłącznie wówczas, gdy spełni niżej wymienione warunki :

 • jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
 • przez min. 180 dni pobierała zasiłek dla osób bezrobotnych,
 • w czasie poboru zasiłku dla osób bezrobotnych nie odmówiła przyjęcia zatrudnienia, innej pracy o charakterze zarobkowym, albo zatrudnienia w ramach robót publicznych, albo prac interwencyjnych,
 • złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w czasie nieprzekraczającym 30 dni począwszy od dnia, kiedy powiatowy urząd pracy wydał dokument poświadczający 180-dniowy okres poboru zasiłku dla osób bezrobotnych.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Pierwotna wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosiła 1040 zł. Nie mniej jednak według obowiązującego prawa, kwota zasiłku podlega corocznej waloryzacji. Zasiłek przedemerytalny waloryzowany jest na zasadach, jak i w terminach, które przewidziane są w ustawie dotyczącej emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Znaczy to, że zasiłek przedemerytalny, tak samo jak wszelkie renty i emerytury, podlega corocznej aktualizacji. Razem ze zmianami, które wprowadzono w życie z dniem 1 marca 2019 roku wartość zasiłku przedemerytalnego powiększyła się do kwoty 1140,99 zł miesięcznie brutto.

Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne trzeba odbyć 6-miesięczny okres pobytu na zasiłku dla osób bezrobotnych, nie odmawiając przy tym przyjmowania jakichkolwiek propozycji zatrudnienia wyszukanej dla osoby bezrobotnej przez urząd pracy. Kiedy minie 180 dni przebywania na zasiłku dla osób bezrobotnych, senior może złożyć wniosek na poczet przyznania zasiłku przedemerytalnego do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy składaniu dokumentów konieczne będzie przedłożenie oficjalnego zaświadczenia o 180-dniowym okresie poboru zasiłku.  Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje seniorowi począwszy od następnego dnia po dniu złożenia wniosku razem z odpowiednimi dokumentami. Jeżeli senior spełni wszelakie warunki co do wypłacenia zasiłku, będzie on mógł liczyć na comiesięczną kwotę w wysokości 1070,99 zł brutto