Termin wymagalności

Zwany również terminem zapadalności, to dzień, w którym, zgodnie z wcześniej zawartą z bankiem umową, klient zobowiązany jest do uregulowania zobowiązania. Termin ten może dotyczyć zarówno konieczności spłaty zobowiązania w całości, jak i uregulowania należnych odsetek. Pojęcie to wiąże się ze spłatą np. kredytu oraz z produktami oszczędnościowymi, takimi jak lokaty terminowe.