Pozycje pozabilansowe

Zobowiązania, które w momencie powstania nie wiążą się z przepływem pieniądza, lecz stwarzają takie ryzyko w przyszłości. (Przepływ może, lecz nie musi nastąpić). W bankowości do pozycji pozabilansowych zaliczmy przykładowo; udzielone przez bank gwarancje i poręczenia, zobowiązania z operacji na instrumentach pochodnych.