Blokada środków na rachunku bankowym

Sposób zabezpieczenia wierzytelności banku dla pokrycia ewentualnego zadłużenia. Klient (posiadacz rachunku) upoważnia bank do blokady określonej sumy zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych w celu pokrycia powstałych wierzytelności w ustalonym terminie. Posiadacz rachunku upoważnia bank pisemnie do ustanowienia blokady i tym samym wyklucza możliwość dysponowania zablokowaną kwotą bez zgody banku. Blokada środków obowiązuje do momentu całkowitej spłaty kredytu, można ją ustanowić na rachunkach: oszczędnościowych, związanych z działalnością gospodarczą lub na lokatach terminowych.