Wysokość podatków od czynności cywilnoprawnych w Polsce. Jak obliczyć PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych, określany skrótem PCC, jest swoistą daniną, której obowiązek zapłaty powstaje w momencie dokonania czynności pranych, które nie są zgodnie z ustawą obciążone podatkiem VAT. Wysokość tego podatku jest w pełni zróżnicowana oraz ma nią wpływ podstawa opodatkowania. Kwestia tego podatku regulowane jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak obliczyć wysokość podatku PCC musi być każdorazowo obliczona na podstawie danego przypadku.

Podatek od wynajmu mieszkania. Opłać jednym z dwóch sposobów

Osoba, która prywatnie dokonuje najmu mieszkania może podatek od wynajmu mieszkania opłacać wybierając spośród dwóch sposobów. Ustawa przewiduje, że osoba prywatna może dokonać wyboru pomiędzy skalą podatkową albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie wynajmu mieszkania poprzez skalę podatkową, oznacza, że do kwoty przychodu 85 528 zł stawka podatkowa wynosi 18%, powyżej tej kwoty 32%. Podjęcie decyzji o opodatkowaniu w formie ryczałtu zobowiązuje do odprowadzania podatku w wysokości 8,5%, do kwoty przychodów w wysokości 100 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty obowiązuje stawka 12,5%.

Ryczałt, a skala podatkowa. Na jakim formularzu PIT składać deklaracje?

Obydwa sposoby posiadają dwa różne terminy składania deklaracji rocznej. Przy ryczałcie należy zrobić to na formularzu PIT-28 do 31 stycznia, a przy skali podatkowej do 30 kwietnia na formularzu PIT-36 lub PIT-37, następnego roku po uzyskaniu przychodów za dany rok.

Skorzystaj z możliwości odliczenia kosztów związanych z wynajmem

Pomiędzy tymi dwoma sposobami opodatkowania jest jedna znacząca różnica. Otóż skala podatkowa umożliwia odliczenie od przychodów kosztów związanych z wynajmowanym mieszkaniem. Z kolei przy wyborze ryczałtu, kwota otrzymywana od wynajmującego, czyli przychód, stanowi podstawę do opodatkowania, od której liczony jest podatek. Wybór odpowiedniej formy powinien być podyktowany w głównej mierze przewidywanymi kosztami, ponieważ sposób opodatkowania można zmienić wyłącznie do 20 stycznia na cały kolejny rok podatkowy.

Podatek od kupna samochodu. Obowiązek podatkowy nowego nabywcy auta

W obowiązku podatkowym nowego nabywcy samochodu znajduje się konieczność złożenia w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży deklaracji PCC-3, a w przypadku dwóch nabywców należy tego dokonać na druku PCC-3/A. Podatek od kupna samochodu naliczany jest wyłącznie w przypadkach, gdy zakup dokonany jest od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także jeżeli zakup był dokonany w komisie, który był pośrednikiem w transakcji.

Jak ustalić wysokość podatku od kupna samochodu?

Wysokość podatku od kupna samochodu ustalana jest na podstawie wartości rynkowej, nawet wtedy, gdy w umowie-kupna sprzedaży widnieje inna kwota. Od jego wartości należy uiścić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 2%. Przedstawienie w deklaracji niższej kwoty samochodu, która wzbudzi wątpliwość urzędników może skutkować wezwaniem kupującego samochód do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Nie zawsze odbywa się to od razu, zazwyczaj ma to miejsce w przeciągu pięciu lat, także w sytuacji kiedy Urząd Skarbowy zauważy, że nie został opłacony podatek z tego tytułu.

Podatek od kupna nieruchomości. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zakupu mieszkania od osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli mieszkanie pochodzi z rynku wtórnego, wówczas podatek wynosi 2% wartości rynkowej mieszkania. W praktycznym ujęciu podatek ustalany jest na podstawie ceny zawartej w akcie notarialnym, pobierany jest przez notariusza i odprowadzany do właściwego, dla kupującego, urzędu skarbowego.

Obowiązek uzasadnienia zakupu mieszkania po okazyjnej cenie w akcie notarialnym

Zakup mieszkania w okazyjnej cenie musi być koniecznie uzasadniony w akcie notarialnym ze wskazaniem przyczyny ceny niższej niż rynkowa. Zazwyczaj urząd skarbowy nie kwestionuje ceny, jeżeli w granicach rozsądku została pomniejszona o wartość ewentualnego remontu lub niekorzystnej lokalizacji. Dla mniejszego podatku nie warto kreować niższej ceny, ponieważ jeżeli urząd skarbowy słusznie zakwestionuje jego wartość to będzie domagał się większej wartości podatku wraz z odsetkami.

Podatek od spadku lub darowizny. Jak ustalić jego wysokość?

Otrzymanie darowizny może powodować konieczność zapłacenia należnego podatku od spadku i darowizn. Ostateczna wysokość podatku ustalana jest na podstawie wartości darowizny oraz przynależności stron umowy do danej grupy podatkowej.

Kiedy obowiązuje Cię zwolnienie od podatku darowizny?

W przypadku darowizny przewidziane jest zwolnienie od podatku, pod warunkiem, że darczyńca oraz obdarowany są członkami najbliżej rodziny, tzw. grupa I. Odnosi się to do: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma oraz macochy. Jednak konieczne jest zgłoszenie nabycia własności do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy. Otrzymanie środków pieniężnych dodatkowo generuje obowiązek przedłożenie rachunku bankowego, na który dana kwora została przelana.

Co podlega opodatkowaniu w przypadku podatku od darowizny?

Opodatkowaniu podlega wartość darowizny, która przekracza limity przysporzeń w przeliczeniu na jedną osobę z uwzględnieniem danej grupy podatkowej. Przy otrzymaniu innej darowizny niż pieniądze konieczne jest dokonanie oszacowania wartości rynkowej.  Do grupy II zaliczani są: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Do grupy III kwalifikują się inni nabywcy. Dla grupy II limit przysporzeń wynosi 7 276 zł, a dla grupy III wynosi 4 902 zł. Warto pamiętać, że kwoty darowizn sumują się z 5 lat poprzedzających dany rok otrzymania darowizny. Wartość podatku waha się w przedziale od 3 do 20%. Ostateczna kwota jest w pełni uzależniona od przynależności darczyńca i obdarowanego do danej grupy podatkowej oraz od wartości darowizny.