Papiery wartościowe rodzaje – dłużne, skarbowe i bankowe

Czym są papiery wartościowe?

Jest to dokument potwierdzający prawa majątkowe którymi mogą być np. wierzytelności pieniężne, udziały czy prawo rozporządzania towarem.

Papiery wartościowe o stałym dochodzie

Papiery wartościowe o stałym dochodzie to takie papiery wartościowe, które w całym okresie swojej ważności przynoszą właścicielowi stały dochód. Jego wysokość może być gwarantowana. Klasycznym przykładem papieru wartościowego o stałym dochodzie były dotąd obligacje. Obecnie emitowane jest wiele obligacji także o zmiennym oprocentowaniu.

Dłużne papiery wartościowe

Mianem tym określa się papiery wartościowe określające wierzytelności pieniężne wystawcy tych papierów względem nabywcy wartościowych papierów dłużnych. Obecnie najbardziej rozpowszechnione rodzaje wartościowych papierów dłużnych to: weksle, obligacje, bony handlowe, listy zastawne. Wartościowe papiery dłużne pełnią w obiegu gospodarczym rolę jednego ze sposobów pozyskania oraz inwestycji środków pieniężnych.

Papiery wartościowe na zlecenie

Papiery wartościowe na zlecenie to jeden z wielu rodzajów papierów wartościowych, który rozróżniany jest ze względu na sposób wskazania osoby uprawnionej oraz trybu zbywania papierów. Papiery wartościowe na zlecenie to inaczej papiery wartościowe zbywalne przez indos, czyli przez oświadczenie woli zbywcy o przeniesieniu własności.

Skarbowe papiery wartościowe

Skarbowy papier wartościowy (SPW) –  rodzaj dokumentu w którym Skarb Państwa potwierdza,  że jest dłużnikiem okaziciela i obiecuje się do spełnienia wskazanego w papierze świadczenia. SPW dzieli się na:

bony skarbowe – rodzaj krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawane z dyskontem wykupywanym według wartości nominalnej po okresie, na jaki został wyemitowany – zawsze krótszy niż 1 rok.

obligacje skarbowe – długoterminowe papiery wartościowe oferowane do sprzedaży w kraju lub za granicą, obligacje są oprocentowane w postaci dyskonta lub odsetek.

skarbowe papiery oszczędnościowe – rodzaj papierów o niskich nominałach, przeznaczone głownie dla osób fizycznych na tzw. rynek detaliczny. SPO mają ograniczoną możliwość zbycia. W Polsce do skarbowych papierów wartościowych zalicza się obligacje dwuletnie (DOS), obligacje trzyletnie (TZ), obligacje czteroletnie (COI), obligacje dziesięcioletnie (EDO). Ich sprzedaż oferują placówki wybranych przez MF agentów, ale także przez telefon lub Internet.

Papiery wartościowe na okaziciela

Papiery wartościowe na okaziciela to dokumenty potwierdzające prawa majątkowe właściciela dokumentów. W przypadku papierów wartościowych na okaziciela majątek, którego dotyczą przynależy do posiadacza dokumentu. Przekazanie praw majątkowych, na które wskazują papiery wartościowe na okaziciela odbywa się poprzez zwykłe przekazanie dokumentu.